Çalışma Alanları

1

Sözleşme Hukuku

Taraflar arasındaki hukuki ilişki tam, sağlıklı ve kuşkuya yer kalmayacak şekilde belirlenmelidir. ÜLGEN Hukuk&Danışmanlık bu doğrultuda çeşitli sözleşmeleri inceleme, değerlendirme ve taraflar arasındaki sözleşmesel ilişkiyi düzenleme hizmeti vermektedir. Ticari satış sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri, eser sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, iş sözleşmeleri, simsarlık sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri başta olmak üzere taraflar arasındaki her türlü hukuki ilişkinin tam, sağlıklı ve kuşkuya yer kalmayacak şekilde düzenlenmesi ÜLGEN Hukuk&Danışmanlık başlıca hedeflerindendir.

2

Start-Up Hukuku

Start-Up Hukuku çeşitli hukuk dalları arasındaki etkileşimden doğan melez ve oldukça yeni bir hukuk dalıdır. Girişimcilik ruhunun somut kurallar ışığında hukukla pekiştirilmesi gerektiğine inanan ÜLGEN Hukuk&Danışmanlık, Start-Up’lara hukuki danışmanlık vermenin yanı sıra ihtiyaç duyulan hukuki altyapının da sağlanması hizmeti sunar. Bu kapsamda Start-Up’ların ihtiyaç duyduğu sözleşmeler, kişisel veri koruma politikaları, hukuki öneriler, yerine getirilmesi gereken kamusal yükümlülükler ve benzeri konular hakkında bilgi notları hazırlanması ve sunumu ÜLGEN Hukuk&Danışmanlık tarafından sağlanmaktadır.

3

Fikri Mülkiyet Hukuku

Eser sahibinin mali ve manevi haklarını eserden en yüksek oranda yararlanma prensibi çerçevesinde koruyan hukuk dalıdır. Özellikle internetin yaygınlaşması ve neredeyse üretilen her ürünün dijitalleşmesiyle esere erişimin basitleştiği günümüzde, fikri hakka saldırı da olağan hale gelmiştir. Dijital ortamlarda gerçekleştirilen fikri hak ihlallerine özel önem atfeden ÜLGEN Hukuk&Danışmanlık; yazılım ve aplikasyonların korunmasının yanı sıra özellikle dijital oyun üzerinde uzmanlaşarak, oyun stüdyolarından kurumsal şirketlere geniş yelpazede danışmanlık hizmeti vermektedir. Aynı zamanda ÜLGEN Hukuk&Danışmanlık kurucusu Av. İlkim Ülgen’in, Ar. Gör. A. Harun Ataşlar ile birlikte kaleme aldığı “Türk Hukukunda Dijital Oyunların Korunması” adlı kitabı 2021 yılında ilk baskısını gerçekleştirmiştir.

4

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

07/05/2016 tarihinde yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, gerek temel hak ve özgürlükler ile yakından ilgisi, gerek ihlali halinde milyonlarca -TL’lik para cezaları öngörülmesi ile adından sıkça söz ettirmiştir. Veri işlemenin olmazsa olmaz hale geldiği günümüz ticari hayatında Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası oluşturulma zorunluluğu her geçen gün artmaktadır. ÜLGEN Hukuk&Danışmanlık, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) başta olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuata ilişkin güncel gelişmeleri takip etmekte, Kurul kararlarını yakinen incelemektedir. Bu kaynaklar doğrultusunda Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası düzenlemekte, eğitimler vermekte, danışmanlık hizmeti sunmakta ve olası yaptırımlara karşı müvekkillerini adli ve idari mercilerde savunmaktadır.

5

Ticaret Hukuku

Tacirler arası ilişkileri düzenleyen Ticaret Hukuku tacirlerin sahip olduğu hak ve yükümlülükleri düzenlemesi bakımından oldukça önemlidir. ÜLGEN Hukuk&Danışmanlık; şirketler hukuku, haksız rekabet hukuku, acente hukuku, kıymetli evrak hukuku gibi Ticaret Hukukunun alt dallarına ilişkin müvekkillerine ulusal ve uluslararası alanda hukuki destek vermektedir.

6

İcra Hukuku

Günümüz modern toplumunda, alacaklının hakkını zorla, doğrudan borçludan tesis etmesi (ihkak-ı hak) meşru görülmemiş, devlet eliyle hakkın yerine getirilmesi esası benimsenmiştir. Bu doğrultuda alacaklı yalnızca Devlet’in zorlayıcı kudreti vasıtasıyla hakkın yerine getirilmesini isteyebilecektir. ÜLGEN Hukuk&Danışmanlık, alacaklı müvekkilin alacağına en kısa sürede kavuşması için avukatlık meslek kuralları çerçevesinde faaliyet göstermekle birlikte borçlu müvekkilin de kanundan kaynaklanan haklarının güvence altına alınmasını amaçlamaktadır.

7

Gayrimenkul Hukuku

Türk Medeni Kanunu, İmar Kanunu, İskan Kanunu, Belediye Kanunu ve benzeri kanunlarla harmanlanan Gayrimenkul Hukuku, medeniyetin temel taşlarından olan “mülkiyet” kavramının üzerine inşa edilmiştir. ÜLGEN Hukuk&Danışmanlık, sıkı şekil şartlarına tabi bu alanda müvekkillerine destek vermekte, hukuki süreci yakından takip etmektedir.

8

Uluslararası Hukuk

Yabancı ülkede verilen yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de geçerli olması için tanıma - tenfiz davası açılması gerekmektedir. Aksi halde yabancı ülkede verilen karar Türkiye Cumhuriyeti nezdinde hukuki varlık kazanamayacak, bu durum istenmeyen pek çok soruna yol açacaktır. İstenmeyen sorunların istenmeyen sonuçlara evrilebileceğinin bilincinde olan ÜLGEN Hukuk&Danışmanlık müvekkilleriyle Türkçe, Fransızca, İngilizce iletişime geçmekte, diğer dillerde hizmet verebilmek adına ortak tercümanlarla çalışmakta, olası sorunları engellemek adına dava ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

9

İş Hukuku

Sosyal devletin gelişiminden mahiyeti gereği doğrudan etkilenen İş Hukuku, işçi – işveren ilişkilerinin düzenlenmesi açısından son derece önemlidir. İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve benzeri mevzuatla tesis edilen bu hassas dengenin bir taraf aleyhine değişmesi, bozulması halinde ÜLGEN Hukuk&Danışmanlık gerek işçi gerek işveren vekili olarak arabuluculuk ve dava sürecinde doğrudan rol oynamaktadır.